คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป

หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป

               โครงการที่จัดต่อเนื่อง เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง มีคุณภาพ จริยธรรม และมีใจให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ประเภทนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ(บัตรสีบรอนซ์) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

               เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถทั้ง ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้เรียนจะได้รับบัตรประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ประเภทนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเฉพาะพื้นที่ (บัตรสีชมพู)

หลักสูตรมัคคุเทศก์เชิงวัฒนธรรมสุขภาพ

               โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ด้านวัฒนธรรมและสุขภาพเพิ่มพูนทักษะด้านการนำเที่ยว ตลอดจนการวางแผนการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่ไม่เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินแต่ยังได้ความรู้ด้านวัฒนธรรม และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งเป็นแนวทางการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

หลักสูตรการวางแผนการนำเที่ยว

              ในยุคสมัยที่การท่องเที่ยวได้รับความนิยม การท่องเที่ยวเส้นทางใหม่และกิจกรรมใหม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมเพื่อเรียนรู้หลักการในการวางแผนการนำเที่ยว ตลอดจนแนวทางการวางแผนเส้นทาง เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแนวใหม่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤกษฎีและทดลองปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง