คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาลายาศึกษา

ศาลายาศึกษา เป็นชุดโครงการที่มุ่งศึกษาเรียนรู้ วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เชิงมนุษยศาสตร์ในพื้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งแง่มุมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวรรณคดี เพื่อให้เข้าใจ “ภูมิปัญญา” และ “วิธีคิด” ของชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว อันจักนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

        หนังสือชุด “ศาลายาศึกษา” เป็นงานเขียนทางวิชาการที่มีการสืบค้นข้อมูลและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จุดเด่นของการศึกษาเรื่องราวท้องถิ่นในหนังสือชุดนี้คือการให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ลายลักษณ์ (written history) และประวัติศาสตร์บอกเล่า (oral history) ควบคู่กันไป โดยผู้ที่เข้ามาอาศัยใหม่ในพื้นที่ได้ “เข้าใจ” และ “ภาคภูมิใจ” ในพื้นที่ของตน ผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมินาม ประเพณีร พิธีกรรม และความเชื่อท้องถิ่น ตลอดจนบุคคลสำคัญผู้มีคุณูปการต่อชุมชน โดยมีหนังสือที่ีอยู่ในชุดโครงการนี้ ปัจจุบันจัดพิมพ์ถึงลำดับที่ ๑๔ ได้แก่

๑. เล่าขานตำนานศาลายา ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

๒. พระนครปฐมในนิราศ บันทึกประวัติศาสตร์ผ่านสายตากวี

๓. เล่าขานตำนานศาลายา: เปิดบันทึกเรื่องเก่า ๆ ไม่เล่าก็ลืม

๔. ลำนำคำหวาน: เรื่องเล่าผ่านเพลงพื้นบ้านจากศาลายา

๕. เปิดตำรับสำรับศาลายา: ชวนชิมสารพัดอาหารในถิ่นย่านบ้านเรา

๖. มหาสวัสดี : ๑๕๐ ปี มหานทีพระราชทาน

๗. ศาลายาโอสถ: เรื่องยาและการแพทย์แผนไทยในแวดวงชาวศาลายา

๘. ประยูรนิทรรศน์: ร้อยเรื่องลำตัดกับชีวประวัติแม่ประยูร ยมเยี่ยม

๙. น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้ง (ไม่) โหรงเหรง: ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ว่าด้วยอุกทัยในบางกอก – ศาลายา

๑๐. ๑๑๐ ปี สถานีรถไฟศาลายา: ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ว่าด้วยวิวัฒนการการเดินทางและการขนส่งจากบางกอก – ศาลายา

๑๑. ท้องถิ่นนิทรรศน์: รวมหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นคัดสรรจากโครงการ “หลักสูตรท้องถิ่น: การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน”

๑๒. พุทธมณฑลวัฒนา : ๖๐ ปี นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม คลังปัญญาแห่งชาวพุทธมณฑล

๑๓. พญากง – พญาพาน: จากนิทานพราหมณ์ สู่ชื่อบ้านนามเมือง และเรื่องพระปฐมเจดีย์

๑๔. รศ.๑๖๐ ไขรหัสลับเสรีไทยที่ศาลายา

และหนังสืออื่น ๆ ดังนี้

๑. กาลครั้งหนึ่งถึงกาลครั้งนั้น พิพิธภัณฑ์บ้านวัดมะเกลือ

๒. ประชุมเรื่องเมืองนครไชยศรี

๓. คุณสุวรรณ: จินตนาการ ความคิด และชีวิตที่ไม่รู้จบของกวีหญิงปริศนา แห่งกรุงสยาม

๔. ศาลายาเมืองน่าเที่ยว

๕. หนังสือเสื่อหมอน สอนสาน

๖. หนังสือสงกรานต์บ้านเรา…วัดสุวรรณาราม

๗. หนังสือสารานุกรมนาพระราชทานริมคลองมหาสวัสดิ์ในรัชกาลที่ ๔

๘. หนังสือศาลายาฉายานิทรรศน์

๙. หนังสือแม่โพสพสาลี เทวนารีต้นข้าว

๑๐. หนังสือนครปฐมในกระแสธารของความเปลี่ยนแปลง

๑๑. เจ้าเมืองนครปฐม: รากฐานแห่งความรุ่งโรจน์สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์

๑๒. ภูษาอาภรณ์ คันฉ่องสะท้อนครรลองไทย

เกี่ยวกับศูนย์

คลังความรู้พุทธมณฑล

ความรู้อื่น ๆ

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา

คุณภูษณิศา นาคทับทิม
Tel:
02-4414401-8 ต่อ 1731 
Facebook: ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
Email: lats.lamu@gmail.com