คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

E-learning

รายวิชาออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างแหล่งเรียนรู้รายวิชาออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่รวบรวมองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาที่หลากหลายและเผยแพร่ลงในระบบ Mux (Mahidol University Extension) เป็นแหล่งเรียนรู้รายวิชาออนไลน์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลาและการเดินทาง ทั้งยังมีการรับรองการเรียน (Certificate) จากมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

รายวิชาที่เปิด

MOOC
คำอธิบายรายวิชา :
ประเภทของคำ ประโยค กาล องค์ประกอบของบทคัดย่อ ประโยคที่ใช้ในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เช่น วัตถุประสงค์ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูลในการวิจัย ผลของการวิจัย
Course Description :
Parts of speech, sentences, tenses, abstract components,sentences used in writing abstracts such as objectives, research methodology, data collection, research results
คำอธิบายรายวิชา :
คอร์สนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและเทรนในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างกิจกรรม เกมส์ ลิสคำศัพท์ และโครงข่ายคำศัพท์ที่เป็นเนื้อหาสำหรับครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นอกจากนี้ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และเกมส์การสอนภาษาอังกฤษได้ถูกอัพโหลดไว้ในคอร์สนี้อีกด้วย
Course Description :
This course examines the development of methodologies and trends in teaching and learning English for grade 1 level. The teachers are trained how to use activities, games, wordlists and word networks focusing on learner-centredness. The examples lesson plans, activities, and games to teach English for grade 1 learners are uploaded.

เป็นรายวิชา up-skill วิชานี้เป็นการเพิ่มทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นจากการอ่านเพื่อความเข้าใจทั่ว ๆ เนื่องจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้การอ่านบทความแบบโต้แย้งและการให้เหตุผลประกอบการโต้แย้ง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนประโยค และ การเขียนบทความแบบโต้แย้งและให้เหตุผล ตัวอย่างที่นำมาประกอบการเรียนการสอนเป็นบทความทางวิทยาศาสตร์จากวารสารชั้นนำของโลก ดังนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการโต้แย้งจากการอ่านและแสดงการโต้แย้งด้วยการเขียนที่เป็นระดับมาตรฐานโลก

คำอธิบายรายวิชา :
(ภาษาไทย) การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

Course Description :
Practicing listening and speaking in everyday life situations; discussion; speech acts; interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and reading academic issues, news, and reports from various sources

Play Video
คณะศิลปศาสตร์

คอร์สทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ: คุณพนิดา หนูทวี

Email: liberalartssounds@gmail.com

หรือ โทร : 02-849-4600   Fanpage : MUx.Mahidol