คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)
คืออะไร?

คณะศิลปศาสตร์

กิจกรรม KM

โครงการการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
1. การสร้างและประมวลผลด้วย Google Forms

โครงการการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
1. เสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (จำนวน 3 ครั้ง)
      ครั้งที่ 1 สำรวจสถานะการเงิน
      ครั้งที่ 2 การฝึกจดบันทึกค่าใช้จ่าย
      ครั้งที่ 3 เทคนิคการออม

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft 365

 • แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติหลักการ
 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 •  เทคนิคการออกข้อสอบ
 • เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการสอนนักศึกษา (กลุ่มใหญ่)
 • สวัสดิการของพนักงานคณะศิลปศาสตร์ที่ควรรู้
 • การใช้ Google Application
 •  การขอ IRB ในการวิจัย
 • กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3 เรื่อง “การปรับปรุง มคอ.3 ตามแนวคิด Outcome Based Education”
 • กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติและห้ามปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล”
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายโครงการ”
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การทำวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานวารสารนานาชาติ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

คุณสิริมาส สัมพันธ์อำนวย

โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1726

Email: sirimat.sam@mahidol.edu