คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)
คืออะไร?

คณะศิลปศาสตร์

กิจกรรม KM

 • แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติหลักการ
 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 •  เทคนิคการออกข้อสอบ
 • เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการสอนนักศึกษา (กลุ่มใหญ่)
 • สวัสดิการของพนักงานคณะศิลปศาสตร์ที่ควรรู้
 • การใช้ Google Application
 •  การขอ IRB ในการวิจัย
 • กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3 เรื่อง “การปรับปรุง มคอ.3 ตามแนวคิด Outcome Based Education”
 • กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จรรยาบรรณที่ต้องปฏิบัติและห้ามปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล”
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายโครงการ”
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การทำวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานวารสารนานาชาติ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

คุณสิริมาส สัมพันธ์อำนวย

โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1726

Email: sirimat.sam@mahidol.edu