การจัดการความรู้ (KM)

กิจกรรม / KM

ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการติดตามผลการเรียนรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม (KM)
ดาวน์โหลด
ถอดบทเรียนและบทความ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความรู้