ใต้ร่มพระบารมีสู่”สิริวิทยา”

แหล่งรวมความรู้อันประเสริฐ

 
ความเป็นมาของอาคารสิริวิทยา

“อาคารสิริวิทยา” เป็นที่ทำการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์ หรือ Liberal Arts Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งที่อยู่ในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์ และการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์แขนงต่าง ๆ อันจะได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

แนวคิดในการออกแบบ “อาคารสิริวิทยา” และการเลือกใช้สีอาคารที่หลากหลาย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมุมมองที่เห็นสันหนังสือจัดเรียงอยู่บนชั้นหนังสือ โดยมีสีเทาเป็นสีหลักของอาคาร ซึ่งหมายถึงสติปัญญา รวมทั้งออกแบบแผงกันแดดคอนกรีตสำเร็จรูปให้มีความแตกต่างกันทั้งขนาดและสีสัน ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของศิลปศาสตร์ที่มุ่งให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ศาสตร์ที่ครบถ้วนทั้ง 3 แขนง ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อาคารสิริวิทยาใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 403,470,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น อาคารสูง 7 ชั้น 1 อาคาร อาคารสูง 3 ชั้น 1 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 16,342 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ห้องเรียนขนาด 120 ที่นั่ง จำนวน 5 ห้อง ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง จำนวน 14 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 60 ที่นั่ง จำนวน 6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 32 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ห้องประชุมขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง และห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ทั้งนี้ อาคารสิริวิทยายังสามารถรองรับการใช้งานของผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา โดยการจัดทำทางลาดบริเวณพื้นต่างระดับ รวมทั้งการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการอีกด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่า อาคารปฏิบัติการเรียนรวมการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนั้นพระองค์ได้พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารสิริวิทยา” ซึ่งหมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งรวมความรู้อันประเสริฐ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 
History of the Sirividhya Building

The Sirividhya Building is the home of the Faculty of Liberal Arts at Mahidol University, which was established to offer courses in liberal arts education, administered by the Faculty, and in general education, under the supervision of the University’s Division of Education Administration. Both liberal arts education and general education are integrated to promote the academic potential of the students. The integration of various branches of science aims to increase not only their knowledge but also their ability to apply it for further development of the country.

The conceptual design of the Sirividhya Building was inspired by the visualization of books on a shelf where book spines are seen arranged in rows with different colors. The main color of the building is gray which symbolizes wisdom. The concrete blocks are designed to vary in size and color. They are painted red, yellow and blue to represent the principles of liberal arts education that aims to educate students about all three branches of science: the humanities, social sciences, and sciences.

The Sirividhya Building was constructed with a total budget of 403,470,000 Baht. It is composed of two adjacent wings: a 7-storey building connected to a 3-storey building. Different levels of ramps are also incorporated into the design of the building and it includes specially designed elevators to accommodate easy access for users with disabilities and elderly users. The 16,342 sq. m. building is comprised of 3 hall classrooms with a capacity of 300 seats, 5 classrooms of 120 seats, and 14 classrooms with a capacity to contain 60 seats; 6 computer rooms equipped with 60 computers, and 1 computer room with 32 computers; 1 meeting room with a capacity of 40 seats, and 1 room of 16 seats; and one library.

On August 10th, 2012, Mahidol University organized a foundation stone- laying ceremony for the construction of the new building which was completed in 2014. To mark this auspicious occasion, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously granted the name “Sirividhya”, which refers to a center of sublime knowledge, on June 18th, 2014, and presided over the opening of the Sirividhya Building on July 20th, 2014.

พ.ศ.2547-2548
ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศรักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์

พ.ศ.2548-2550
ศ.เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ

อธิการบดี/รักษาการคณบดี

พ.ศ.2550-2554
ผศ.ศศพินทุ์ ภูมิรัตน

คณบดี

พ.ศ. 2554
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพ/ รักษาการคณบดี

พ.ศ. 2554
รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา/ รักษาการคณบดี

พ.ศ. 2555
รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ รักษาการคณบดี

พ.ศ. 2555-2559
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

คณบดี

พ.ศ. 2559-2563
รศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

คณบดี

พ.ศ. 2546       

สภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติให้มีโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts โดยมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์

พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของทั้งสองหลักสูตรในปีการศึกษา 2547

พ.ศ. 2550

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติให้นักศึกษารุ่นแรกของคณะศิลปศาสตร์สำเร็จการศึกษา ได้แก่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 116 คน

พ.ศ. 2552

ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับเปลี่ยนชื่อของส่วนงานจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เป็น “คณะศิลปศาสตร์” และ เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty of Liberal Arts

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save