คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2567

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดูเพิ่มเติม