คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนวิจัย

ปีชื่อโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
2566การให้ทุนการศึกษาต่อยังต่างประเทศกับเป้าหมายการพัฒนากองทัพในระหว่าง พ.ศ. 2475-2488อ.ดร.เทพ บุญตานนท์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2566การเปลี่ยนกรอบความเข้าใจของการเล่าเรื่องความทรงจำหลายทิศทางในวรรณกรรมเรื่อง A Pale View Hills โดยคะซึโอะ อิชิงุโระอ.ดร.มรกต ปั้นเอี่ยมเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2566A Comparative Exploration of FACE and HEAD in Thai and Korean: From the Cognitive, Culture, and Typological PerspectivesProfessor Seongha Rhee, PhD.เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2566การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดลผศ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2566อารมณ์ขันในสื่อสังคมออนไลน์: การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาค่านิยมและการรู้เท่าทันสื่อผศ.ดร.อรวี บุนนาคเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์

ปีชื่อโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
2565การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างการสะท้อนตนเองของนักศึกษาและการประเมินจากอาจารย์จากการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านอีเลิร์นนิงอ.ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565บาทของชาวเยอรมันและชาวอิตาลีในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถีเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาของนักศึกษาชาวไทยที่สามารถผลิตประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องผศ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาทเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565การศึกษาตัวแปรพยากรณ์ภาวะหมดไฟในการเรียนและการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร.ศิธรา จุฑารัตน์เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565การพัฒนาและทดสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมินความโน้มเอียงทางความเชื่อเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของโลก: กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนอุดมศึกษาไทยอ.ดร.อนุชยาน์ มนฑการติวงศ์เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565ผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในนักเรียนมัธยมศึกษาอ.ดร.เญจมาภรณ์ รุ่งสางเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามอ.ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุลเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ: หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (บ้านโรงหวด) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมผศ.ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุลเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565วิธีการและขั้นตอนในการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น: กรณีศึกษาของการใช้หลักการกำหนดมาตรฐาน 2 แบบ ในการกำหนดเกณฑ์ผ่านให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือผศ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิทเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2565หนังสือนิทานภาพสมัยใหม่กับความคาดหวังทางสังคมไทยในศตวรรษที่ 21อ.ดร.อัญชลี ภู่ผะกาบพค.
2565ศิลปวิทยาเสรี : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และแนวโน้มการศึกษาแนวศิลปศาสตร์เชิงบูรณาการในประเทศไทยอ.ดร.ณัฐนี สัจนวกุลสป.อว.

ปีชื่อโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
2564การสื่อสารและการรับข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยอ.ดร.รังสิมา นิลรัตเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2564การรับรู้และการออกเสียงพยัญชนะซ้อน (sokuon) ในภาษาญี่ปุ่นโดยผู้เรียนชาวไทยอ.ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2564การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทองอ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2564Problems and Solutions on Language and Interculture of Foreign Care Workers for Elderly Japaneseอ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้วThe Sumitomo Foundation ประเทศญี่ปุ่น

ปีชื่อโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
2563ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียผ่านลวดลายผ้าบาติกในนิทรรศการ “ผ้าบาติก: สายสัมพันธ์ชวาและสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2563การเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจต่อการเลือกเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2563การใช้ความซับซ้อนทางไวยากรณ์เป็นตัวทำนายความยากง่ายของข้อสอบไวยากรณ์ในแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษอ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิทเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ระหว่าง “ม่องล่ายคำกลอน สำนวนเก่า” กับนิทานตาม่องล่ายสำนวนต่างๆ การศึกษาในฐานะตำนานประจำถิ่นบริเวณอ่าวไทยผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูลเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2563พัฒนาการคำศัพท์กฎหมายไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันอ.ดร.เขมฤทัย บุญวรรณเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2563วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านเชิงวิชาการ (พ.ศ.2558-2562) : การสร้างและเผยแพร่ชุดความรู้นอกแบบเรียนอ.ดร.วรรณพร พงษ์เพ็งเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2563การเสริมศักยภาพชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความรอบรู้และป้องกันการสูบบุหรี่ในนักศึกษาอ.ดร.นิภาวรรณ เจริญลักษณ์เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ฯ
2563การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในภาคบริการในประเทศญี่ปุ่นยุคสังคมสูงวัยอ.ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้วสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีชื่อโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
2562การจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยามอ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2562การออกเสียงกักอโฆษะในภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวไทยอ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาทเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2562การตั้งชื่อหนังสือภาพสำหรับเด็กที่แต่งโดยนักเขียนชาวไทยในช่วงทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) :ความหมายของชื่อหนังสือและความต้องการของสังคมไทยที่มีต่อเด็กอ.ดร.พิชณี โสตถิโยธินเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2562การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ และการรับรู้ในความสามารถของตนเองของผู้เรียนด้วยเกมการอ่าน Bibliobattleอ.ธนวัฒน์ นุตยางกูลเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2562ความเป็นไทยและวัฒนธรรมประชานิยมในภาพยนตร์ของสมโพธิ แสงเดือนฉายอ.ณรงค์ศักดิ์ สอนใจเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2562การศึกษาเปรียบเทียบการปรับแต่งการขอร้องของผู้พูดชาวเกาหลีที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองและผู้พูดชาวไทยอ.ดร.ยิ่งยศ กันจินะเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2562การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษบนป้ายในสถานที่ขนส่งสาธารณะหลักที่สำคัญของประเทศไทยอ.ดร.วิภาพรรณ งามประมวญเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2562ผลของการใช้เกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนอ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
2562กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของดาราเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์: กรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รักอ.ดร.ฐิติภา คูประเสริฐทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
2562การสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครอ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2562การบูรณาการองค์ความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นคลองโยงสู่การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นวิถีวัฒนธรรมข้าวคลองโยงผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูลทุนงบประมาณแผ่นดิน
2562การพัฒนาฐานข้อมูลและแผนที่อัจฉริยะผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูลทุนงบประมาณแผ่นดิน
2562การเสริมศักยภาพชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความรอบรู้และป้องกันการสูบบุหรี่ในนักศึกษาอ.ดร.นิภาวรรณ  เจริญลักษณ์เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ฯ

ปีชื่อโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
2561กลวิธีการแปลคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่สะท้อนวัฒนธรรมใน Le Couronnement espagnolรศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถีเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2561อิทธิพลของความคุ้นเคยเชิงศัพท์ต่อการรับรู้เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก [ts] ในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยอ.ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2561การถอดรหัสโครงสร้างในนวนิยายไทย พ.ศ. 2475 – 2500อ.ดร.อัญชลี ภู่ผะกาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2561การรับรู้การทำงานเป็นทีมกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการรับรู้ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลังการเล่นเกม Salad Bowl และClipperรศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพรเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2561การนำเสนอแนวคิดพระพุทธศาสนาในละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากนวนิยายระหว่าง พ.ศ.2556-พ.ศ.2560อ.ดร.ณัฐกาญน์ นาคนวลเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2561เทรนนิ่งการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นออนไลน์อ.ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
2561การรับรู้และวิธีการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะซ้อนของผู้เรียนชาวไทยและนัยสำคัญที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีชื่อโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการแหล่งทุน
2560การสำรวจความรู้ทักษะทางด้านการออกแบบทดสอบการเขียนของอาจารย์ผู้สอนชาวไทยที่สอนวิชาเขียนในระดับมหาวิทยาลัยอ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิทเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2560การศึกษาผลของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถในการทำงานของผู้เรียนระดับอุดมศึกษารศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพรเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2560พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยกับการปรับตัวหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานีอ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2560การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลอ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
2560บทบาทของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร กับการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนแก่ประชาชนอ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็งทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทยอ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)