คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การให้บริการรับทำวิจัย

ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการแหล่งทุน/ผู้ว่าจ้างปี
โครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ เจริญลักษณ์กรมการศาสนา 2563
จ้างเหมาบรรณาธิการกิจปรับปรุงและจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นข้อสอบแบบเขียนตอบ (Essay Test) เพื่อให้บริการในระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน (SIBS) ปีการศึกษา 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาทสำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2564
โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก: กรณีศึกษาจากหลักฐาน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนโลกคดีศึกษา)2565
Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairmentผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุลRegional English Language officer,
U.S. Department of state, Bureau of Education and Cultural Affairs
2565