สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ

เลขานุการคณะ

suwanna.san@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1708

นางสาวภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

เลขาคณบดี

paradee.sae@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1706