สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ

เลขานุการคณะศิลปศาสตร์

suwanna.san@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1708

นางสาวสายพิณ หมอนวดดี

เลขานุการคณบดี

saipin.mor@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1706