คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากร

คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานคณบดี

นางสาวพัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์

เลขานุการคณะศิลปศาสตร์

นางสาวสายพิณ หมอนวดดี

เลขานุการคณบดี