คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English)

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

จำนวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

สถานภาพของหลักสูตรและกำหนดการเปิดสอน

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

การให้ปริญญา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถาบันผู้ประสาทปริญญา (ความร่วมมือกับสถาบันอื่น)

มหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าหมาย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงเพื่อประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างให้บัณฑิตมีคุณสมบัติดังนี้

 1.  

1. ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมอังกฤษ และการแปล ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกที่ทันสมัย เพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงได้

2. การบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของกลุ่ม เคารพความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

4. การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ

5. คุณธรรม จริยธรรมในฐานะสมาชิกของสังคม รวมถึงมีจรรยาบรรณทางวิชาการ

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

1. บรรจุองค์ความรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัยและครอบคลุม ด้านทักษะภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ และการแปลทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างยั่งยืนผ่านการจัดโครงงานบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษสัมพันธ์กับความต้องการของชุมชน

2. เสนอแผนการเรียนแบบเอก-โท เช่นวิชาโทการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ วิชาโทจิตวิทยา และวิชาโทภาษาที่สามต่าง ๆ และจัดรายวิชาเลือกภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจของตนเอง เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และเสริมความรอบรู้ด้านศิลปศาสตร์ในเชิงบูรณาการ

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ต่างประเทศ (Overseas Experience) ทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารเช่น ประเทศอังกฤษ และ ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค

อาชีพสามารถประกอบได้

1. กลุ่มงานวิชาการ เช่น ผู้สอนภาษาอังกฤษ นักวิชาการ นักพิสูจน์อักษร

2. กลุ่มงานด้านการแปล เช่น นักแปล

3. กลุ่มงานด้านการบริการ เช่น พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม

4. กลุ่มงานสื่อสารมวลชน เช่น บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว นักเขียน นักสร้างคอนเทนต์

5. กลุ่มงานฝ่ายต่างประเทศ เช่น นักวิเทศสัมพันธ์ ผู้ประสานงานองค์กร

การศึกษาต่อ

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่าง ๆ ได้ อาทิ สาขาภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ การแปลและล่าม ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสารสนเทศ การบริหารธุรกิจ

ปรัชญาการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based education) และตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม (Community Engagement) โดยคำนึงถึงการเรียนรู้เป็นสำคัญ (Learning-centered approach) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องมาตรฐานการอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2565 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อให้บัณฑิตสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการเรียนรู้และความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่น ๆ มีทักษะความเป็นผู้นำ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรฯ มีแนวทางในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) โดยได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism หลักสูตรฯ ออกแบบแผนการเรียนที่เริ่มจากรายวิชาระดับพื้นฐานไปสู่ระดับกลางและระดับสูงตามลำดับ เพื่อให้นักศึกษาได้สะสมความรู้จากประสบการณ์ไปทีละขั้น ในส่วนของกลยุทธ์การสอน หลักสูตรใช้กรอบความคิดการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (Learning-centered approach) โดยจัดให้นักศึกษาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการมีส่วนร่วม (Experiential and Participatory Learning)

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภายใต้หลักการดังกล่าว ได้แก่

1. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ และการอภิปรายหรือสัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึกและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และการคิดวิจารณญาณ

2. การสาธิตและการฝึกปฏิบัติโดยมีผู้สอนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารในระดับต่าง ๆ ที่หลักสูตรฯ กำหนด

3. การจัดประสบการณ์การเรียนด้วยฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา และการเรียนรู้จากการทำโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ในสถานการณ์ที่กำหนดได้

4. การเรียนรู้แบบห้องเรียนผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเองและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หลักสูตรฯ มีกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้

1. สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้วิธีประเมินหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมตามระดับการเรียนรู้ เช่น การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ รายงาน โครงงาน การนำเสนอผลงาน การสังเกตพฤติกรรม และแฟ้มสะสมงาน

2. มีกระบวนการในการสร้าง ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล (Rubrics) ให้มีความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) กับผลลัพธ์การเรียนรู้

3. มีการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) การประเมินรวบยอด (Summative evaluation) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment)

4. มีการวัดและการประเมินผลที่มีรูปแบบและเกณฑ์ (criterion-referenced assessment) ที่ชัดเจนตามที่ระบุไว้ในประมวลรายวิชา

ความสามารถทั่วไป (Generic Competences)

1.  Communication สื่อสารความรู้และความคิด ได้อย่างมี ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ ทั้งการสื่อสารในชีวิต ประจำวันและ การประกอบอาชีพ

2. ICT: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ติดตามองค์ความรู้ใหม่โดยสามารถประเมินความต้องการของตัวเองรวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

3. Critical Thinking & Analysis ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้เหตุผลเพื่อการเรียนรู้ หาคำตอบหรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

4. Creativity: สร้างสรรค์ผลงานต้นแบบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

5. Collaboration: ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง เหมาะสม รู้ เข้าใจ เคารพและยอมรับในความ แตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในด้านสังคมวัฒนธรรม

6. Ethics: ปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมที่สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมพึงมี

7. Global Awareness: รู้เท่าทันสถานการณ์สังคมโลก และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

ความสามารถเฉพาะ (Subject-specific Competences)

1. Knowledge and Theories อธิบายทฤษฎีและความรู้ศิลปศาสตร์ด้านหลักภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วรรณกรรมอังกฤษ การแปล วิเคราะห์ วิจารณ์ และอภิปรายประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว ทำวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้

2. Communication: เลือกใช้รูปแบบของการ สื่อสารภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลและสื่อที่แตกต่างกันได้

3. Creativity & Integration: ผลิตงานสร้างสรรค์ทาง ภาษาและ วรรณกรรม บูรณาการความรู้ทางภาษา วรรณกรรม การแปล กับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้

4. ICT: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ติดตามองค์ความรู้ใหม่ด้านหลักภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมอังกฤษ และการแปล โดยสามารถประเมินความต้องการของตัวเอง กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองและปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

5. Collaboration: ประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจ เคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล

6. Ethics: ตระหนักถึงจริยธรรมในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและการแสดงออกที่เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)

PLO1 : สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและเหมาะกับบริบท โดยมีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับ C1 ในกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR)

PLO2 :  วิเคราะห์วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์ของระบบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาของโลก ตามหลักความรู้ทางภาษาศาสตร์ระดับต้นและระดับกลาง

PLO3 :  วิจารณ์วรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ได้หลากหลายมิติตามทฤษฎีวรรณกรรม

PLO4 :  แปลและปรับแก้บทแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎีการแปลและจรรยาบรรณนักแปล

PLO5 :  ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล

PLO6 :  ทำโครงงานบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม

PLO7 :  ประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักจริยธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของกลุ่มวิชาโท    

1. กลุ่มวิชาโทภาษากับการสื่อสารศึกษา: ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและอธิบายปรากฎการณ์การสื่อสารในสังคมได้

2. กลุ่มวิชาโทการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมไทย และหลักการสอนเพื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้

3. กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ: สื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักภาษาและตรงตามบริบท

4. กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น: สื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน การศึกษา การทำงานได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

5. กลุ่มวิชาโทภาษาจีน: สื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์ใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีนและตรงตามวัตถุประสงค์

6. กลุ่มวิชาโทประวัติศาสตร์: เชื่อมโยงสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักประวัติศาสตร์

7. กลุ่มวิชาโทจิตวิทยา: ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาในชีวิตประจำวันได้ตรงตามวัตถุประสงค์และบริบ

8. กลุ่มวิชาโทปรัชญา : ประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรัชญาในบริบทสังคมปัจจุบันได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

Play Video
คณะศิลปศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา​

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

฿17,000/ภาคการศึกษา
 • รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับนักศึกษาใหม่
 • รวมค่าธรรมเนียมประจำภาคการศึกษา
 • รวมค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร

ทุนการศึกษา

฿XXXXX/ภาคการศึกษา
 • ทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
 • ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ทุนคณะศิลปศาสตร์
 • ทุนพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ผลงานรางวัลนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์

เสียงจากศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศุภัชญา เสทือนวงษ์
ศุภัชญา เสทือนวงษ์รุ่น 11
Read More
เป็นคณะที่เรียนสนุกดี มีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ตลอดเวลา อาจารย์ในคณะเก่งและใจดีมาก มีวิชาน่าสนใจ สอนทั้งความรู้แล้วก็สกิลต่างๆ เป็นคณะที่อบอุ่นมาก เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องน่ารักมากกก
ศรัลพร โปร่งวิทยากร
ศรัลพร โปร่งวิทยากรรุ่นที่ 15
Read More
รู้สึกประทับใจในมิตรภาพที่ได้จากที่นี่ ทั้งเพื่อนๆ และอาจารย์ รู้สึกเหมือนคณะของเราคือบ้านอีกหลังหนึ่ง
นางสาววรพนิต วงษาพรหม
นางสาววรพนิต วงษาพรหมรุ่น 16
Read More
รู้สึกประทับใจในความเอาใจใส่ในการสอนของคณะอาจารย์มากๆค่ะ อาจารย์ทุกท่านที่มีความรู้ ความสามารถในการสอนเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี นอกเหนือจากความรู้ที่ได้แล้ว นักศึกษาก็ยังสามารถเข้าไปปรึกษา พูดคุยกับอาจารย์ได้เสมอ รู้สึกเหมือนมีคุณแม่อีกคนเลยค่ะ
พงษ์สิทธิ์ ทรัพย์สมบัติ
พงษ์สิทธิ์ ทรัพย์สมบัติรุ่น 17
Read More
ชอบที่คณะศิลปศาสตร์ มหิดลเป็นคณะเล็ก ๆ ซึ่งมีข้อดีคือ รุ่นพี่รุ่นน้องจะสนิทกันและรู้จักกัน ทำให้เวลามีปัญหาการเรียน อยากได้คำปรึกษา หรือปัญหาการใช้ชีวิตในมหาลัย ก็จะสามารถขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ได้ และด้วยความที่เป็นคณะเล็ก ในแต่ละรุ่นก็จะมีประมาณ 100 กว่าคน (รวมทั้งสองเอก) ทำให้ทั้งรุ่นก็จะรู้จักกันหมด บางครั้งเอกภาษาอังกฤษก็จะไปขอความช่วยเหลือเอกไทย หรือเอกไทยก็มาขอความช่วยเหลือจากเอกภาษาอังกฤษ หากพูดถึงการเรียน พี่ชอบที่ทางคณะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย มีวิชาที่น่าสนใจมากมายให้เลือกเรียน มีสายการเรียนให้เลือกเรียนด้วยตนเอง ใครจะเรียนสายภาษาศาสตร์ สายวรรณคดี สายแปล สายภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ก็เลือกได้เลย หรือใครจะผสมผสานสายก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ถ้าใครเป็นสายกิจกรรมแบบพี่ล่ะก็ ทางคณะและสโมสรนักศึกษาก็มีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมอยู่มากมายตลอดทั้งปีเลย ไม่ว่าจะเป็น รับน้อง ค่ายคณะ ค่ายอาสา งานประจำปีคณะ งานเปิดบ้านคณะ การประกวดดาว-เดือน และอื่น ๆ อีกมากมาย มาเรียนคณะนี้ได้ทั้งพัฒนาทักษะทางวิชาการแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะนอกห้องเรียนจากกิจกรรมเหล่านี้อีกด้วย และพี่มีสิ่งที่ชอบอีกอย่างก็คือ ที่คณะจะมีร้านข้าวแกงร้านนึง ที่เด็ก ๆ คณะศิลปศาสตร์ทุกคนรู้จัก รวมถึงคณะเพื่อนบ้านก็รู้จัก เพราะรสชาติดี อร่อย ราคาถูก ลุงคนขายใจดี ให้เยอะ เป็นร้านที่พี่ฝากท้องไว้เกือบจะทุกวัน ตอนอยู่คณะเลย ใครมีโอกาสมาเรียนที่คณะ ก็อย่าลืมไปลองกันนะครับ สุดท้ายนี้ มาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหิดลได้ครบเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน-วิชาการกิจกรรม อาหาร-อิ่มท้อง (ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ) หากท้องไม่อิ่ม เราก็คงไม่สามารถไปทำกิจกรรมหรือไปเรียนได้อย่างเต็มร้อย
อันดา วัชระพิสุทธิ์
อันดา วัชระพิสุทธิ์รุ่น 17
Read More
ด้วยความที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการแข่งขันในการเข้าศึกษาค่อนข้างสูง จึงทำให้เราเข้าใจว่าบรรยากาศในห้องเรียนนั้นต้องเคร่งเครียดมากแน่ๆ แต่กลับผิดคาดเนื่องจากเมื่อได้มาสัมผัสบรรยากาศในการเรียนด้วยตัวเองแล้วนั้น ทำให้เราเห็นว่าคณะที่มีการแข่งขันสูงเพื่อเข้าศึกษานั้น ไม่จำเป็นต้องมีบรรยากาศในการเรียนที่แข่งขันกันตลอดเวลาเสมอไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้เราได้เห็นภาพของการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ ความคิดเห็น มุมมอง หรือประสบการณ์ การได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดเป็นความประทับใจที่มีต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้
กรวินท์ บินกรีม
กรวินท์ บินกรีมรุ่น 16
Read More
“สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยที่ผมจบมา นอกจากจะให้องค์ความรู้ทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม และคติชนวิทยา ที่ผมได้นำองค์ความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ และใช้ประกอบอาชีพของผมแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาตัวเอง ว่าชอบและถนัดอะไร เนื่องจากมีหลากหลายแขนงวิชา ทั้งวิชาบังคับ และวิชาบังคับเลือก เช่น วิชาการพูดแบบสาระบันเทิง วิชาภาษาไทยในการประชาสัมพันธ์องค์กร วิชาการเขียนสร้างสรรค์ วิชาวัจนปฏิบัติศาสตร์ และวิชาวรรณคดีเอก ฯลฯ ต่างเป็นวิชาที่ฝึกให้เราเป็นคนชอบคิด และวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเป็นคนที่มีศักยภาพในการสื่อสารด้วยครับ”
Previous
Next

บริการการเรียนการสอน

สวัสดิการนักศึกษา

ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คู่มือนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

การฝึกงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • คุณสมฤทัย, คุณสงบสุข
 • โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1739, 1102