January 2019

Month

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลัน (English on the Fly): การเป็นผู้บรรยายบนเวทีประกวดนางงาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลันหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยได้รับเกียรติจากคุณอาลิซาเบธ แซ๊คเลอร์ ลีนานุไชย ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
Read More
คณะกรรมการโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 42 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมในโครงการ “INMU ร่วมใจเพื่อโภชนาการที่ดีสู่ชุมชน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
Read More
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เปิดโลกทัศน์การแสวงหาความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนได้สัมผัสบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ปลูกรักษ์ ปลูกป่า ปลูกใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการทำงานหรือศึกษาต่อในอนาคต นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562
Read More
หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “แนะนำทุนวิจัย: ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (สกว.)” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
Read More
งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ Portfolio ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยื่นสมัครผ่านระบบ TCAS
Read More
1 2