คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หัวข้อ “Future Classroom: The Classroom of Happiness”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หัวข้อ “Future Classroom: The Classroom of Happiness” ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ รองประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ