คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “ฮวงจุ้ยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “ฮวงจุ้ยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562