คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เทคนิคพิชิต TOEIC 400++”

หน่วยจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เทคนิคพิชิต TOEIC 400++” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิทย์ และนายสยาม สภานุชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562