คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องวิจัยทางภาษาศาสตร์ (Linguistics Research Lab)

ห้องวิจัยทางภาษาศาสตร์ (Linguistics Research Lab)

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการและใช้บริการห้องวิจัยทางภาษาศาสตร์ (Linguistics Research Lab) ณ ห้อง 420 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 ให้บริการ

  • ชุดบันทึกเสียง: อุปกรณ์วิเคราะห์การออกเสียง, เทียบเคียงสำเนียงเจ้าของภาษา
  • Eye-tracking: อุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวของสายตา วิเคราะห์พฤติกรรมการอ่าน การทำแบบทดสอบ
  • โปรแกรม WordSmith และ Sketch Engine  วิเคราะห์รูปแบบภาษา โครงสร้างภาษา หรือการใช้คำศัพท์ต่าง ๆ เป็นคลังข้อมูลของภาษามากกว่า 90 ภาษาทั่วโลก
  • โปรแกรม Winsteps และ Facets: โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ เน้นการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ multiple-choice โดยอ้างอิงหลักการจาก Rasch model สามารถนำเอาปัจจัยต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อความแม่นยำในการแปลผล
  • โปรแกรม SPSS : วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ 
         แบบฟอร์มขอใช้บริการห้องวิจัยทางภาษาศาสตร์  https://forms.gle/Peg8FCk3RRmm22sK7