คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปจีน

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านจิตใจและการดำเนินชีวิต ก่อนเดินทางไปศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ Shanghai Jiao Tong University ประเทศจีน

กิจกรรม “Mindfulness for Students’ Daily Life”
วิทยากร โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายเชิงปฏิบัติการ (workshop)
หัวข้อ “How to Survive in China”
หัวข้อ “ท่องยุทธภพ 101”
วิทยากร โดย ว่าที่ ดร.วาเรศ รัตนวิสาลนนท์
ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และนักวิชาการอิสระ