คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”

วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร”

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เผยแพร่วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งจราจร โดยสามารถเข้าชมในรูปแบบออนไลน์ได้แล้วที่ https://www.otp.go.th