คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิเคราะห์และสรุปผลโครงการเพื่อการนำเสนอ”

วันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิเคราะห์และสรุปผลโครงการเพื่อการนำเสนอ” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ การระบุเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ การวิเคราะห์และสรุปผลโครงการ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในวัดผลและการนำเสนอข้อมูล
 
พิธีเปิดโดย อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และสรุปผลโครงการ ไปใช้ในการจัดทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ