คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการฝึกอบรมครูสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บริบทชุมชนศาลายา

โครงการฝึกอบรมครูสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โดย ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
ร่วมกับ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม(ดีราษฎร์รังสฤษดิ์)

          โครงการฝึกอบรมครูสำหรับการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสอนด้านการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นไปตามแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) โดยใช้บริบทของชุมชนที่อยู่อาศัยมามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รวมทั้งการสอนทักษะการอ่านในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการอ่านหนังสือของผู้เรียนซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการเรียนในวิชาอื่น ๆ โดยโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษดิ์) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนต้นแบบในการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษดิ์) เพื่อต่อยอดการจัดอบรมแก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐม และพื้นที่อื่น เพื่อจัดทำแบบฝึกการอ่านที่เป็นไปตามแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งการพัฒนาไปสู่ทักษะอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม