คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 2 หัวข้อ การประมวลผลและเทคนิคการนำเสนอ “การเขียนรายงานและการนำเสนอด้วย Power Point”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 2 หัวข้อ การประมวลผลและเทคนิคการนำเสนอ “การเขียนรายงานและการนำเสนอด้วย Power Point” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประมวลผลและการนำเสนอ โดยนำความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการปฏิบัติงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ต่อด้วยประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคัดเลือกและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ นาคนวล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เทคนิคและวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ โดยคุณบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง คุณกรรณิการ์ ปิ่นปาน หน่วยนวัตกรรมการเรียนรู้ (E-Learning) คณะศิลปศาสตร์ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยคุณสิริรัตน์ เดชเพรช หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ และเทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดย อาจารย์ ดร. ธีรยุทธ สุริยะ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ จากนั้นเป็นการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน