โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เพิ่มพูนทักษะด้านการปฏิบัติงานออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings และโปรแกรม Zoom”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เพิ่มพูนทักษะด้านการปฏิบัติงานออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex และโปรแกรม Zoom” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex และโปรแกรม Zoom ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ต่อด้วยประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งาน โปรแกรม Cisco Webex และโปรแกรม Zoom เช่น การเข้าใช้งานโปรแกรม การสร้างห้องประชุม การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์และภาพพื้นหลัง การดึงข้อมูลรายงานและ VDO การประชุม การทดสอบภาพและเสียงก่อนการเข้าร่วมประชุม การแบ่งกลุ่ม รวมถึงการสร้างห้องประชุมเสมือนจริง โดยมีคุณพนิดา หนูทวี คุณบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง และคุณกรรณิการ์ ปิ่นปาน หน่วยนวัตกรรมการเรียนรู้ (E-Learning) คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก