คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 4 หัวข้อ การนำเสนอรายงานด้วยการพูด (Oral Presentation)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 4 หัวข้อ การนำเสนอรายงานด้วยการพูด (Oral Presentation) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การพูด หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการพูดและนำเสนอในที่สาธารณะ โดยนำความรู้ประสบการณ์ในการนำเสนองานในเวทีการประชุม การเป็นผู้ดำเนินรายการ และพิธีกรในโอกาสต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ต่อด้วยการบรรยายและให้ความรู้ หัวข้อ การนำเสนอรายงานด้วยการพูด (Oral Presentation) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ธีรยุทธ สุริยะ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการพูด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากสถานการณ์จริง วิทยากรโดย คุณฤทัย ชุมเปีย และคุณณัฐธิดา เดชมิตร จากงานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จากนั้นเป็นการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก