คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 5/2564 หัวข้อ การสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption “การวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ”

วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 5/2564 หัวข้อ การสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption “การวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน องค์ความรู้ในการวัดประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ต่อด้วย ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท อาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์ และอาจารย์ณรงศักดิ์ สอนใจ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของการวัดผล รูปแบบการวัดประเมินผลระหว่างการสอน on-site กับ online ประสบการณ์การใช้เทคนิคการวัดประเมินผล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล