คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 6/2564 หัวข้อ เทคนิคการจัดการสื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอน

วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 6/2564 หัวข้อ เทคนิคการจัดการสื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetingsโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน องค์ความรู้ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมมัลติมีเดีย สำหรับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อจัดทำสื่อการสอนให้น่าสนใจ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นาคนวล ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ ต่อด้วย ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมมัลติมีเดีย ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข การใช้งานโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน Webex & Zoom วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ คุณบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง และคุณกรรณิการ์ ปิ่นปาน งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ธีรยุทธ สุริยะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล