คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “แนวทางการเขียนโครงการและการขออนุมัติหลักการ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ในเรื่อง “แนวทางการเขียนโครงการและการขออนุมัติหลักการ” ณ ห้อง 421 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ บรรยายหัวข้อ “หลักการเขียนโครงการ” คุณฐิติวรดา วัฒนากร หัวหน้างานคลังและพัสดุ บรรยายหัวข้อ “หมวดค่าใช้จ่ายที่เบิกในโครงการ” และคุณเดโชพล บุนนาค เจ้าหน้าที่พัสดุ บรรยายหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการ” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย