คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption: สอนให้ได้ใจผู้เรียน Online Learning Engagement

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption: สอนให้ได้ใจผู้เรียน Online Learning Engagement ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยนำประสบการณ์ เทคนิควิธีการและผลลัพธ์จากสิ่งที่ปฏิบัติ รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ต่อด้วยประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการสอนออนไลน์ เช่น ทำอย่างไรให้เนื้อหาน่าสนใจ เทคนิคการสอนให้โดนใจผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การสร้างปฏิบัติสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์ ดร. ณัฐกาญจน์ นาคนวล อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว และอาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสดี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ธีรยุทธ สุริยะ ทั้งนี้มีอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ