คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์คลองมหาสวัสดิ์

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ร่วมกับ
สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย สสส. social lab
พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี imagine thailand movement
หน่วยงานราชการท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น

 

                งาน “1 พฤษภา วันมหาสวัสดี  160 ปี พระราชทานนามคลองมหาสวัสดิ์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวาระครบรอบ 160 ปี การพระราชนามคลองมหาสวัสดิ์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การอบรมยุวมัคคุเทศก์ทำแผนที่วัฒนธรรม การสักการะพระพุทธสุวรรณบวรรังสีภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณารามและร่วมถวายสังฆทานอุทิศแด่ผู้มีคุณูปการต่อคลองมหาสวัสดิ์และบรรพชนชาวคลองมหาสวัสดิ์ กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี  กิจกรรม “สนทนามหาสวัสดิ์ : ขุนมหาสวัสดิ์และบรรพชนตระกูล “สวัสดิ์” ในคลองมหาสวัสดิ์” และประทับรอยมือทายาทตระกูลสวัสดิ์ และการแสดงลำตัดหวังเต๊ะ นำโดย แม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลำตัด) ซึ่งงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์  สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย  สสส.  social lab พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี imagine thailand movement หน่วยงานราชการ และชุมชนท้องถิ่น

                ทั้งนี้ ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “สนทนามหาสวัสดิ์ : ขุนมหาสวัสดิ์และบรรพชนตระกูล “สวัสดิ์” ในคลองมหาสวัสดิ์” และประทับรอยมือทายาทตระกูลสวัสดิ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์คลองมหาสวัสดิ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล เป็นผู้ดำเนินการสนทนา และได้รับเกียรติจากคุณพริษฐ์  ไทยนิยม  คุณวีณา  ไทยนิยม คุณวันชัย  สวัสดิ์แดง คุณสุทัศน์  สวัสดิ์ทอง และคุณดำรง  สวัสดิ์มา ร่วมสนทนาและร่วมประทับรอยมือ ในการนี้ ท่านอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรตระกูลสวัสดิ์

ภาพกิจกรรม