November 2018

Month

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชุมชนวัดสุวรรณ และส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันจัดงานเนื่องในประเพณีลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชามนุษยศาสตร์
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษและประธานศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา LAEN 269 English for Media and Journalism เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ห้อง 702 ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อและกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานข่าวโทรทัศน์ โดยมีคุณอรุณี ชาติอุดมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด และคุณโมนัย เย็นบุตร Content Manager และ ผู้ประกาศข่าวช่องทรูโฟร์ยู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสำหรับประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read More
Mr.Adrian Neal Wellington อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา LAEN 278 English for Logistics เข้าศึกษาดูงาน ณ คลังสินค้า V-Serve Logistics Limited กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์นำภาษาอังกฤษไปใช้กับการขนส่งประเภทต่างๆ โดยมีว่าที่ ร.ต. ดร. ธเนศ โสรัตน์ รองประธานบริษัทในเครือ V-Serve Logistics จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงาน "สมโภชพระอาราม 230 ปี วัดพระเชตุพน" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดเสวนาทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับประวัติและศาสตร์ความรู้วิชาแขนงต่างๆ ที่มีการจารึกไว้ตามพระราชปณิธาน ในองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีพระราชประสงค์จะให้วัดพระเชตุพนเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ สรรพวิชาแขนงต่างๆ แก่ประชาชนและลูกหลานสืบไป รวมถึงทางวัดพระเชตุพนยังจัดให้มีการแสดงโขนและมหรสพชั้นสูง การสาธิตงานช่างฝีมือในพระราชสำนักและอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมแนะแนวอาชีพ “ยูทูบเบอร์คืออะไร...แล้วทำไมถึงทำให้เรารวยได้!" โดยได้รับเกียรติจากคุณเสกสรร เทิดสิริภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านยูทูป เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 LAMU Open House 2018 วันที่สอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมบอร์ดเกมจากนักศึกษาวิชาบูรณาการ การอบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน การจัดบอร์ดแสดงกระบวนการแปลและจัดรูปเล่มผลงานแปลนิทาน กิจกรรม Bible Bingo การเสวนาศิษย์เก่า:”พี่น้องเล่าเรื่อง 3x5=15 สูตรความก้าวหน้าศิลปศาสตร์เอกไทย” กิจกรรม Lovely Pretty Beauty By Blogger BRINK
Read More
มหิดลวิชาการ 2561 “Mahidol Open House 2018” เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 “LAMU Open House 2018” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2561 “LAMU Open House 2018” วันแรก โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมบอร์ดเกมจากนักศึกษาวิชาบูรณาการ การออกแบบอินโฟกราฟฟิก การอบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน ติวไทยโดยติวเตอร์ต๊อป การจัดบอร์ดแสดงกระบวนการแปลและจัดรูปเล่มผลงานแปลนิทาน กิจกรรม Bible Bingo กิจกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการใส่ชุด YUKATA การเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านการชงชา กิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านข่าวภาษาอังกฤษในห้องสตูดิโอ (LATV2018) กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการประกอบอาหาร และกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และชุมนุมจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรมตามบูธต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์เป็นจำนวนมาก ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
Read More

อัพเดทล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save