January 30, 2019

Day

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลัน (English on the Fly): การเป็นผู้บรรยายบนเวทีประกวดนางงาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลันหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยได้รับเกียรติจากคุณอาลิซาเบธ แซ๊คเลอร์ ลีนานุไชย ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
Read More