April 10, 2019

Day

หน่วยกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีไทย และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้อง Study Room อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562
Read More
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยคุณพนิดา หนูทวี และคุณบุญลือ สังข์สุวรรณ เสนอเมนู “ขนมจีนน้ำยากะทิ” และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 10 เมษายน 2562
Read More