December 2019

Month

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 63 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
Read More
คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ซึ่งอัญเชิญจากประเทศศรีลังกาเป็นครั้งแรก มาประดิษฐาน
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนายประภากร คล้ายสมาน นางสาวรวิวรรณ จันทร์รุ่ง นายพงษ์ศิริชัย สมคะเน และนางสาวสุลิตา ปราบปัญจา นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาในการประชันกลอนสดระดับประเทศ “ทายาทสุนทรภู่” เนื่องในวันนักกลอน
Read More
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์จัดงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าที่ ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสิริวิทยา พิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง ณ ศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล
Read More
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมกิจกรรม “ASEAN HEALTHY UNIVERSITY DAY-BIKE FOR HEALTH”  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ “คิดสร้างสรรค์งานนำเสนอแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint”
Read More