งานวิจัยและวิชาการ

งานวิจัยและวิชาการ

นางสาวประภาศรี ดำสอาด

หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ

prapasri.dum@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1724

นางสาวณัฏฐ์ชญา แห่งหน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

natchaya.hae@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1730

นางสาวฤทัย ชุมเปีย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rutai.chp@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1106

นางสาวรัชนีกร นันทิกาญจนะ

บรรณารักษ์

ratchaneekorn.nan@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1201

นางสาวสิริลาภ วิศาล

บรรณารักษ์

sirilab.vis@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1201

นางสาวณัฐธิดา เดชมิตร

เจ้าหน้าที่วิจัย

nutthida.dac@mahidol.edu

โทร.i-36-1722

นายสยาม สภานุชาต

นักวิเทศสัมพันธ์

sayam.spa@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1732

นางสาวอนัญญา ธรรมเกษร

นักวิชาการวัฒนธรรม

Ananya.tha@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1723

นายสุรศักดิ์ สุโอสถ

นักวิชาการวัฒนธรรม

surasak.suo@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1723

นางสาวสุภิดา สมานมิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

supida.sam@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1733

นางสาวปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

patthamaporn.cha@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1110