หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

songsri.sor@mahidol.ac.th

โทร.1742, 1525

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

natthapong.cha@mahidol.ac.th

โทร. 1527

อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

tanporn.tra@mahidol.ac.th

โทร.1531

อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา

paisan.suk@mahidol.ac.th

โทร.1633

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล

yuwadee.tir@mahidol.edu

โทร.1702, 1650

อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์

wichaya.bov@mahidol.ac.th

โทร. 1741, 1548

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

suthathip.thi@mahidol.ac.th

โทร. 1612