หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

รักษาการประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

suthathip.thi@mahidol.ac.th

โทร. 1612

อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร

รักษาการประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

chantarath.hon@mahidol.ac.th

โทร. 1527

อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

tanporn.tra@mahidol.edu

tanporn.tra@mahidol.ac.th

โทร.1531