หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคปกติและภาคพิเศษ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

songsri.sor@mahidol.ac.th

โทร.1703, 1525

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

natthapong.cha@mahidol.ac.th

โทร.1703,1529

อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์

tanporn.tra@mahidol.ac.th

โทร.1531

อาจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา

paisan.suk@mahidol.ac.th

โทร.1633

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล

yuwadee.tir@mahidol.ac.th

โทร.1704,1650

อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์

wichaya.bov@mahidol.ac.th

โทร.1548, 1741

อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

suthathip.thi@mahidol.ac.th

โทร.1612