คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางสอนห้องเรียนออนไลน์

ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.Liu Fuchao)

วันจันทร์ 13.00-16.00 น.

Webex Meeting: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mfab5b99b3f4a600944d1eb1329658f42

Meeting number: 2642 122 7413

Password: LACH101


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.Liu Fuchao)

วันอังคาร 12.30-15.30 น.

Webex Meeting: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc5765143daa2cd38802488318999d690

Meeting number: 2642 993 9735

Password: LACH101


ศศภจ 101 ภาษาจีนเบื้องต้น (อ.Liu Fuchao)

วันพฤหัสบดี 12.30-15.30 น.

Webex Meeting:  https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m963416fddb4c272cbfbecf0ddcd4e82c

Meeting number: 2641 523 2809

Password: LACH101


ศศภจ 202 การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ  (อ.ดร.ยุวดี)

วันศุกร์ 13.00-16.00 น.

Webex Meeting: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf14417eff902a8cd5c83cad732b315fb