งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ

นางสาวอรกานต์ เปรมเจริญ

รักษาการแทนหัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ

orakarn.pre@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1727

นางสาวเนริสา ลิปิสุนทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

nerisa.lin@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1725

นางสาวสุดารัตน์ ศักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

sudarat.sak@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1725

นางสาวสิริมาส สัมพันธ์อำนวย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

sirimat.sam@mahidol.ac.th

โทร.i-36-1726