คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส.ศ.ม.)

Faculty of Liberal Arts Mahidol University Student Association (LAMUSAMO)

                    สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรนักศึกษาที่ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษาภายในคณะฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และ วัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษาฯในแต่ละปี โครงการที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ โครงการค่ายเพ(ร)าะรักน้อง…ทัวร์ศาลายา โครงการค่ายสาดศิลป์ โครงการ LA Festival

                  โดยสามารถติดตามข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ที่ Facebook หรือ Instagram

ชุมนุมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

                 

 

 

                   นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สามารถรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมที่สนใจโดยเฉพาะในรูปแบบของชุมนุม ภายใต้การกำกับดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โดยสามารถแบ่งประเภทกิจกรรมได้ 4 ประเภท ได้แก่ ชุมนุมด้านกีฬาและนันทนาการ ชุมนุมด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมนุมด้านบำเพ็ญประโยชน์ และชุมนุมด้านวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • โทรศัพท์: 02-441-4401-8 ต่อ 1117
  • Facebook Page: https://www.facebook.com/LAMUSAMO 
  • Instagram: @LAMUSAMO
คณะศิลปศาสตร์

สิ่งที่ควรรู้

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ประจำภาคเรียน

ระบบสารสนเทศการศึกษา

ระบบลงทะเบียน/ดูผลการศึกษา
ระบบประเมินการเรียนการสอน
Activity Transcript

ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

Activity Transcript
ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศคณะศิลปศาสตร์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์ม และใบคำร้องต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ ..ที่นี่