คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเขียน Story Telling และ R2R ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล”

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเขียน Story Telling และ R2R ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นิภาวรรณ เจริญลักษณ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ และคุณอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562