คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญคณาจารย์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญคณาจารย์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2018-2023) หรือเป็นผู้สำเร็จการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก มาแล้วไม่่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2020-2023)
3. มีผลงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2018-2023) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ สามารถดูการอ้างอิงได้จากฐานข้อมูลของ วช. และสป.อว.
3.2 มีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันต้นสังกัดให้มีเวลาทำงานวิจัยในโครงการ ไม่น้อยกว่า 17.5 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. ในช่วงเวลาที่สมัครขอรับทุนนี้ หากผู้สมัครกำลังได้ทุนวิจัยอื่นอยู่จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อแหล่งทุน
6. สถาบันต้นสังกัดต้องเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไข
7. ในการขอปิดทุน นักวิจัยสามารถขอปิดทุนได้หลังจากที่ดำเนินการไปแล้วอย่างน้อย 1ปี และส่งบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ผลของการวิจัยแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ทุนวิจัยและระยะเวลา
งบประมาณโครงการไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี งบประมาณโครงการไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี รวมค่าตอบแทนนักวิจัยไม่เกิน 13,000 บาท/เดือน

กำหนดการรับข้อเสนอ
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 16.30 น.) ผ่านระบบ NRIS

ดูรายละเอียดได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11659