คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมตอบแบบประเมิน ที่ : https://bit.ly/3ijguVP