คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาและบรรยาย เรื่อง Professional Development of English Teachers in Korea

Professional Development of English Teachers in Korea

คณะศิลปศาสตร์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาและบรรยาย
เรื่อง Professional Development of English Teachers in Korea

Speaker: Professor Kilryoung Lee
Department of English Education, Hankuk University of Foreign Studies

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
เวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

*****************************