คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus
 
ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:
1) เรื่อง Types of Context Clues and Vocabulary Meaning Inference: Abilities and Perceptions of English Major Undergraduate Students. rEFLections, 28(3), 357-380. (2021)