คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
ในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus
 
ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:
1) เรื่อง Relationships Between Thai EFL Learners’ Factors, Intelligibility, and Comprehensibility Towards Varieties of English. Theory and Practice in Language Studies, 12(1), 46-54. (2022)
2) เรื่อง Motivational Factors and Intended Efforts in Learning East Asian Languages Among Thai Undergraduate Students. Theory and Practice in Language Studies, 12(2), 254-262. (2022)
3) เรื่อง Factors contributing to Willingness to Communicate in English of Thai Undergraduate Students in the Immersion Programs. Theory and Practice in Language Studies, 12(4), 763-771. (2022)
4) เรื่อง Assessing of English Morpheme Acquisition Order of Thai Deaf University Students. Journal of Language Teaching and Research, 13(3), 525-532. (2022)
5) เรื่อง The Comparison of Motivating Factors for Taking English and Other Foreign Languages Among Thai College Students. Theory and Practice in Language Studies, 12(6), 1087-1097. 2022.