คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ สาขาวิชาภาษาไทยในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
สาขาวิชาภาษาไทย
ในโอกาสที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus
 
ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:
1) เรื่อง The Effects of Learning Management Using Contemplative Education, Coaching System and Research-Based Learning Process to Competency Development of Students in Early Childhood Education Program. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(7), 10775-10786. (2021)
2) เรื่อง Competency Development of Students Using Cognitive Coaching. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, 32(3), 19144-19152. (2021)