คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน N33 กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์
อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
(แผนงาน N33 กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์)
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประจำปีงบประมาณ 2566
ในโครงการวิจัยเรื่อง “การให้ทุนการศึกษาต่อยังต่างประเทศกับเป้าหมายการพัฒนากองทัพในระหว่าง พ.ศ.2475 – 2488”