คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ อาจารย์​ประจำหลักสูตร​ศิลปศาสตรบัณ​ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่

อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์
อาจารย์​ประจำหลักสูตร​ศิลปศาสตรบัณ​ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ