คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ในโอกาสได้รับทุนสนุบสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เพื่อเดินทางไปทำความร่วมมือและอบรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล