คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (Professional Researcher Empowerment Program (PREP)) รุ่นที่ 1 – 3

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (Professional Researcher Empowerment Program (PREP)) รุ่นที่ 1 – 3

รุ่นที่ 1 :
อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
รุ่นที่ 2 :
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ วัฒนโภคากุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
รุ่นที่ 3 :
อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัยที่ผ่านหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย


>> ข้อมูลโดย หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์