คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ The 8th International Forum on Japanese Language and Culture ในหัวข้อ “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ The 8th International Forum on Japanese Language and Culture ในหัวข้อ “The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond” ณ ห้อง 323 และห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ Prof. Hitoshi HISADA, Director of Osaka University ASEAN Center for Academic Initiatives จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของการจัดตั้ง Joint Campus ของ Osaka University ในมหาวิทยาลัยมหิดล และความร่วมมือในการเปิดหลักสูตร Double Degree ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Master’s Program in Japanese Studies, Osaka University