คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ปีที่ 3

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ปีที่ 3

โครงการประกวดสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)