คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล “ส่วนงานส่งเสริมสุขภาพทางการเงินยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin ดี Happy Life)”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คุณเดโชพล บุนนาค หัวหน้างานคลังและพัสดุ และคุณฐิติวรดา วัฒนากร นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล “ส่วนงานส่งเสริมสุขภาพทางการเงินยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin ดี Happy Life)” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล

โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin ดี Happy Life)” มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 38 คน จาก 18 ส่วนงาน จัดขึ้นเพื่อสร้าง Fin Trainer ของส่วนงาน ที่มีองค์ความรู้และทักษะที่จะช่วยในการถ่ายทอดและส่งต่อข้อมูลความรู้ ทางการเงิน สร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการทางการเงิน ที่จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมและสุขภาพการเงินที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องการมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน มีเงินออมระยะยาวและสามารถบริหารจัดการหนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mahidol.ac.th/th/2023/fin-happy-life/